Školní poradenské pracoviště

Struktura členů

Vedoucí

Členové

Mgr. Marta Veselíková

Speciální pedagog, výchovný poradce

 • Věnuje se dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU), specifickými vývojovými poruchami chování (SVPCH) a nadaným dětem
 • Zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně-pedagogickými centry, odborníky z oblasti psychologie a dalších oblastí péče o děti
 • Spolupracuje s orgány péče o dítě – OSPOD, policie ČR
 • Nabízí pomoc dětem i jejich rodičům při řešení složitých situací (obtížné životní situace, konflikty se spolužáky, v rodině, nedorozumění s vyučujícími, …) 

Mgr. Helena Žovincová

Kariérový poradce, výchovný poradce

 • Pomáhá při přípravě na volbu povolání
 • Zprostředkovává informace o přijímacím řízení (nabídka studia na středních školách, informace o dnech otevřených dveří a prezentaci středních škol Scholaris v Olomouci, pomoc při vyplnění přihlášek ke studiu na střední škole)
 • Informuje žáky o možnostech individuálního vyšetření „PROFESNÍ ORIENTACE“
 • Informuje o studijních a učebních oborech
 • Informuje o přijímacím řízení na střední školy
 • Spolupracuje se zástupci středních škol
 • Spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání na Úřadu práce v Olomouci
 • Vyhodnocuje úspěšnost přijímacích řízení

Mgr. Roman Kobylka

školní metodik prevence

 • Vyhledává a provádí šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování
 • Poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Zajišťuje případnou péči odborných pracovišť ve spolupráci s třídními učiteli
 • Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
 • Zajišťuje předávání odborných informací o problematice rizikového chování a informuje o nabídkách programů, projektů specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • Vede a průběžně aktualizuje databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče a další specializované instituce a pracoviště).

Mgr. et Mgr. Jana Zorková

školní psycholog

 • Provádí diagnostiku a depistáž: specifických poruch učení, nadaných dětí, žáků s  výukovými či výchovnými problémy.
 • Zjišťuje sociální klima ve třídě, provádí screening, připravuje ankety, dotazníky ve škole.
 • Poskytuje konzultační, poradenské a intervenční činnosti: konzultace při zápisu do 1. třídy, péči pro žáky se specifickými potřebami, práce s žáky s osobními problémy.
 • Poskytuje podporu a rozvoj zdravých vztahů ve škole, rozvoj týmové spolupráce.
 • Provádí krizovou intervenci v náročných životních situacích žáka.
 • Pomáhá rodičům s vhodnou školní přípravou jejich dětí.
 • Poskytuje podporu a pomoc pedagogickým pracovníkům při řešení krizových situací, při poskytování podpůrných opatření pro žáky se specifickými potřebami.

Kde a kdy nás zastihnete?

 • Mgr. Marta Veselíková
  Žáci – mohou mne kontaktovat kdykoliv v 1. poschodí pavilonu 1. stupně. Najdeme společný termín ke konzultaci.
  Rodiče – nejlépe po předchozí telefonické či ústní domluvě 585 032 099.
 • Mgr. Helena Žovincová
  Žáci – mohou mne kontaktovat kdykoliv na hlavním pavilonu v ředitelně. Najdeme společný termín ke konzultaci.
  Rodiče – nejlépe po předchozí telefonické či ústní domluvě 602 524 583
 • Mgr. Roman Kobylka Žáci – mohou mne kontaktovat kdykoliv v kabinetě Fyziky na 2. poschodí 2. stupně (nad ředitelnou). Najdeme společný termín ke konzultaci.
  Rodiče – nejlépe po předchozí telefonické či ústní domluvě 585 032 099, emailem roman.kobylka@zstroubelice.cz
 • Mgr. et Mgr. Jana Zorková
      Konzultace pro žáky i rodiče je možná jen po předchozí domluvě telefonem 732 738 159 nebo emailem zorkova@seznam.cz
      Úterý 7:55 – 15:00 (1. – 8. vyučovací hodina)
       Středa v lichém týdnu 7:55 – 11:25 (1. – 4. vyučovací hodina)