Informace o škole

Jsme venkovská škola pavilónového typu, postavená v roce 1971. Dnešní podobu získaly budovy při celkové rekonstrukci v roce 2011. Její součástí byla výměna oken, změna topného systému, zateplení všech budov, oprava střech a šaten pro žáky.

Naše škola poskytuje základní vzdělání dětem z Troubelic a okolních spádových obcí. Počet žáků kolísá mezi 180 až 200 žáky. Na prvním stupni vyučujeme v pěti třídách, druhý stupeň má třídy čtyři. Každý ročník je tedy zastoupen jednou třídou. Od školního roku 2011-12 se všichni žáci vzdělávají podle ŠVP ZV ZŠ Troubelice.

Specialitou naší školy je pět předmětů na druhém stupni, ve kterých jsou společně žáci 6. až 9. ročníku. Mohou se takto lépe realizovat v dramatické oblasti, sborovém zpěvu, sportovních, pracovních a výtvarných činnostech.

Pro žáky prvního stupně zřizujeme dvě oddělení školní družiny s kapacitou pro 60 dětí. Všichni žáci a zaměstnaci se mohou stravovat ve školní jídelně. Ve volném čase využívají naši žáci také zájmové kroužky. Velmi dobrou úroveň má hra na hudební nástroje, keramika a florbal. Pro nejmenší žáky je připravena zábavná výuka angličtiny, dívky mohou navštěvovat pohybový kroužek. Škola má také vlastní tělocvičnu, která je plně využita. Trénovat zde mohou všechny oddíly místní Sokolské jednoty, hasiči a další složky z obce.

Ředitelství školy si velmi váží výborné spolupráce s rodičovským sdružením při ZŠ Troubelice a zastupiteli obce. Děkujeme jim touto cestou za péči a podmínky, které pro chod školy svou prací vytvářejí.

Pokud se chcete dozvědět více podrobností z minulosti školství v Troubelicích, máte možnost si je přečíst v následujícím článku Jany Kobylkové