Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Školní poradenské pracoviště | ZŠ Troubelice
     
Facebook

Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Ředitel školy:
      Mgr. Tomáš Polák
     kontakt: skola@troubelice.cz
     telefon: 585 032 099

Výchovný, kariérový poradce:
     Mgr. Helena Žovincová
     kontakt: skola@troubelice.cz 
     telefon: 585 032 099
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Školní metodik prevence:
     Mgr. Roman Kobylka
     kontakt: roman.kobylka@zstroubelice.cz
     telefon: 585 032 099
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Speciální pedagog, výchovný poradce:
     Mgr. Marta Veslíková
     kontakt: marta.veselikova@zstroubelice.cz
     telefon: 585 032 099
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb na škole. Poradenská služba na škole je zajištěna výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a ředitelem školy. Jednání se vždy zúčastňuje třídní učitel dané třídy. Schází se v případě potřeby, minimálně jedenkrát za měsíc a řeší stávající problém. Koordinujeme a vytváříme výchovné a výukové postupy v konkrétních situacích, seznamujeme se s výsledky práce, Na dobrém klimatu školy se podílí celý pedagogický sbor.

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště v tomto složení:
Mgr. Marta Veselíková, výchovný poradce, speciální pedagog
Mgr. Helena Žovincová, kariérový poradce, výchovný poradce
Mgr. Roman Kobylka, metodik prevence, speciální pedagog

 Mgr. Marta Veselíková – výchovný poradce
• věnuje se dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU), specifickými vývojovými poruchami chování (SVPCH) a nadaným dětem
• zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně-pedagogickými centry, odborníky z oblasti psychologie a dalších oblastí péče o děti
• spolupracuje s orgány péče o dítě – OSPOD, policie ČR
• nabízí pomoc dětem i jejich rodičům při řešení složitých situací (obtížné životní situace, konflikty se spolužáky,
v rodině, nedorozumění s vyučujícími, …)
Jak postupovat, má-li rodič či pedagog podezření ne SVPU nebo SVPCH?
• zákonný zástupce či pedagog upozorní na projevující se obtíže dítěte
• po domluvě s vyučujícím nebo výchovným poradcem vyplní zákonný zástupce žádost o vyšetření v poradenském zařízení a souhlas s vyplněním školního dotazníku pro potřeby poradenského centra
• zákonný zástupce objedná dítě k vyšetření – elektronicky či telefonicky v daném poradenském zařízení
• zúčastní se s dítětem vyšetření
• poradenské zařízení pošle zprávu z vyšetření zákonnému zástupci
• chce-li zákonný zástupce, aby se s dítětem dle závěrů a doporučení poradenského centra pracovalo, poskytne zprávu výchovnému poradci
• na písemně nepodložené SVPU, SVPCH nebude u dítěte brán zřetel
• se závěry a doporučeními pro vzdělávání žáka jsou seznámeni všichni vyučující, poskytují žáku podpůrná opatření
a vedou jej k postupnému překonávání a vyrovnávání obtíží

Jak postupovat, jestliže se domnívám, že žák má nadprůměrné nadání?
• zákonný zástupce či pedagog upozorní na nadání žáka ve vybraných oblastech – intelektové nadání, specifické tvořivé a produktivní nadání, umělecké nadání, pohybové nadání, zručnost, …
• nadané děti pedagogové podporují poskytováním adekvátních impulsů ve vyučování, zadáváním složitějších úloh, žáci mají možnost se rozvíjet v rámci školních specialit a několika kroužků, reprezentují školu na soutěžích, olympiádách.

Mgr. Helena Žovincová – kariérový poradce, výchovný poradce
• pomáhá při přípravě na volbu povolání
• zprostředkovává informace o přijímacím řízení (nabídka studia na středních školách, informace o dnech otevřených dveří a prezentaci středních škol Scholaris v Olomouci, pomoc při vyplnění přihlášek ke studiu na střední škole)
• informuje žáky o možnostech individuálního vyšetření „PROFESNÍ ORIENTACE“
• informuje o studijních a učebních oborech
• informuje o přijímacím řízení na střední školy
• spolupracuje se zástupci středních škol
• spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání na Úřadu práce v Olomouci
• vyhodnocuje úspěšnost přijímacích řízení

Mgr. Roman Kobylka – školní metodik prevence
• vyhledává a provádí šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování
• poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
• zajišťuje případnou péči odborných pracovišť ve spolupráci s třídními učiteli
• spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
• připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
• zajišťuje předávání odborných informací o problematice rizikového chování a informuje o nabídkách programů, projektů specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
• vede a průběžně aktualizuje databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče
a další specializované instituce a pracoviště).


Kde a kdy nás zastihnete?
Mgr. Marta Veselíková
Žáci - mohou mne kontaktovat kdykoliv v 1. poschodí pavilonu 1. stupně. Najdeme společný termín ke konzultaci.
Rodiče – nejlépe po předchozí telefonické či ústní domluvě 585 032 099.
Mgr. Helena Žovincová
Žáci - mohou mne kontaktovat kdykoliv na hlavním pavilonu v ředitelně. Najdeme společný termín ke konzultaci.
Rodiče – nejlépe po předchozí telefonické či ústní domluvě 602524583
Mgr. Roman Kobylka
Žáci - mohou mne kontaktovat kdykoliv v kabinetě Fyziky na 2. poschodí 2. stupně (nad ředitelnou). Najdeme společný termín ke konzultaci.
Rodiče – nejlépe po předchozí telefonické či ústní domluvě 585 032 099, emailem roman.kobylka@zstroubelice.cz

 

 

Přiložené dokumenty
Preventivní program ZŠ Troubelice 1.13 MB
Info o programu šikany. 444.6 KB