Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Informace pro rodiče žáků 9. tříd k volbě povolání

Seznam novinek

08.10. 2013

Informace pro rodiče žáků 9. tříd k volbě povolání

      Důležité informace pro rodiče žáků 9. třídy

  Za řádné vyplnění a odeslání přihlášky a zápisového lístku odpovídají rodiče. Nezapomeňte na včasné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání - pokud to zvolená SŠ vyžaduje.
Maximální počet přihlášek – dvě.

  Termín odeslání přihlášek do středních škol, kde se koná talentová zkouška (TZ) je do 30.11.2013,
do ostatních SŠ do 15.3.2014. 
Termíny přijímacích zkoušek:   SŠ s TZ leden 2014, ostatní SŠ 22.4. – 30.4.2014
 

Rozhodnutí o nepřijetí žáka na SŠ obdrží rodiče písemně. Rozhodnutí o přijetí na SŠ – ředitel SŠ vydá jmenný seznam přijatých žáků ( do tří dnů po přijímacích zkouškách). Od tohoto rozhodnutí musíte na SŠ do deseti pracovních dnů doručit zápisový lístek. Zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě, že uspějete s odvoláním na jinou střední školu.
  Přihlášku i zápisový lístek obdrží žáci ve škole v druhém únorovém týdnu. S případnými dotazy se obracejte na výchovného poradce, jímž je pan učitel Jaromír Šmíd. 

Na níže uvedené adrese najdete informace o středních školách Olomouckého kraje:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips