Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

hodnocení školního roku 2018-19

Seznam novinek

02.07. 2019

hodnocení školního roku 2018-19

Hodnocení práce školy za školní rok 2018/2019

Na začátku školního roku 2018-19 se v naší základní škole vzdělávalo celkem 191 žáků, z toho 85 žáků na prvním a 106 na druhém stupni. V prvním pololetí dva žáci přestoupili do Uničova, ale tři žáci se během roku přistěhovali, takže jsme školní rok zakončili se 192 žáky, z toho bylo 97 dívek. Společnou práci jsme pravidelně organizovali a hodnotili na provozních a pedagogických radách. Vodítkem pro ni byl celoroční plán práce s velkým množstvím akcí doprovázejících samotnou výuku. Opět jsme se v něm snažili nabídnout uplatnění pro všechny žáky v nejrůznějších činnostech od sportu přes vědomostní soutěže až po kulturní vyžití. K nejvýznamnějším patřil plavecký výcvik, lyžařský kurz, ozdravný pobyt, školní výlet na Sněžku, exkurze, divadelní představení, přírodovědná, recitační, hudební čí chemická soutěž, matematická Pythagoriáda, ekologické projekty, vítání jara, výstava keramiky, uvedení žáků devátého ročníku do společnosti, turnaje ve florbalu a košíkové, školní výlety a svatba. Příprava většiny akcí byla často velmi náročná a vedení školy děkuje touto cestou všem pedagogům, správním zaměstnancům, Rodičovskému spolku a zřizovateli za jejich úspěšné uskutečnění.
Na závěrečné pedagogické radě jsme hodnotili také studijní výsledky a chování našich žáků. Vyznamenání v druhém pololetí získalo 71 žáků z prvního stupně a 33 z druhého. Samé jedničky má na prvním stupni 42 žáků, na druhém 7, což je o 4 více jako v minulém školním roce. Všem gratulujeme a přejeme jim, aby si takto pěkná vysvědčení udrželi co nejdéle. Ne všem se ale dařilo zvládat učivo bez problémů, jedna žákyně osmé třidy bude muset opakovat ročník.
Také pochval jsme opět udělili velký počet, celkem 154 žáků získalo pochvalný list. Snažili jsme se tak ohodnotit vaši dobrou práci. Většina pochval je za reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích a vystoupení pro veřejnost. Kázeňské tresty se ve srovnání s loňským rokem příliš neliší, přibyly dvě důtky ředitele školy za napadení spolužáka a podvody se známkami v žákovské knížce. Velkou radost máme z výsledků v soutěži o nezapomínání. V prvním pololetí bylo bez zapomenutí 28 žáků a na konci roku si drobnou odměnu za vzornou přípravu na vyučování převzalo 52 žáků. Doufáme, že to bude motivace i pro ostatní, že lze zakončit pololetí s nulou za zapomínání. Zde je potřeba poděkovat Rodičovskému spolku, který dotuje školní odměny a částka takto vynaložená se blíží 20 000,-. Těchto potěšitelných výsledků bychom určitě nedosáhli bez zlepšené spolupráce s rodiči, za což jim také děkujeme.
Na konci slavnostního setkání se s námi rozloučilo 32 žáků devátého ročníku. Všem přejeme, aby jejich další vzdělávání probíhalo bez problémů a úspěšně je zvládli.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za velkou podporu školy členům obecního zastupitelstva v čele s panem starostou a také rodičovskému spolku. Této podpory a spolupráce si velmi vážíme a doufáme, že i nadále bude oboustranně prospěšná. Všem žákům chci také popřát mnoho pěkných prázdninových zážitků a zaměstnancům školy příjemně strávenou dovolenou. Společně se sejdeme opět v pondělí 2. září při zahájení školního rok 2019-20.